ส. 2 ส.ค. 57 ความคืบหน้าของสภาการ นสพ. การพิจารณาคำร้อง คสช.กรณี ASTV ผู้จัดการรายสัปดาห์

เสาร์ที่ 2 ส.ค. 57 ความคืบหน้าของสภาการ นสพ. การพิจารณาคำร้อง คสช.กรณี ASTV ผู้จัดการรายสัปดาห์  สัมภาษณ์คุณจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

มุมมองการนำเสนอข่าวซ้ำๆ กรณีน้องกอหญ้า  สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)