ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

.

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของ บรรณาธิการ หรือผู้บริหารองค์กรสื่อมวลชน ในสังกัดสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จำนวน 2 คน
 2. เอกสารยืนยันการประกอบกิจการสื่อมวลชน
  • ประเภทหนังสือพิมพ์ แนบหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ฉบับล่าสุด ติดต่อกัน 5 ฉบับ
  • ประเภทวิทยุ โทรทัศน์ แนบผังรายการปัจจุบัน
  • ประเภทสื่อดิจิทัล แนบสำเนาหน้าแพลตฟอร์มที่เผยแพร่ เช่น หน้าเว็บไซต์ เพจ ทวิตเตอร์ ฯลฯ
 3. แนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการสื่อมวลชน เช่น หนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ ใบอนุญาตการให้ใช้คลื่นความถี่ หรือเอกสารการจดทะเบียนโดเมนเนม
 4. ส่งเอกสารลำดับที่ 1-3 มาที่
  • สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (สำนักงานชั่วคราว) ห้องบุษบงกช ซี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือ อีเมล info@presscouncil.or.th
 5. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วมีมติอย่างไร จะแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบต่อไป