ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อบังคับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

ว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๓

——————————————-

          โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๘ (๑) ข้อ ๑๐ ถึงข้อ ๑๓ และข้อ ๑๙ (๕) แห่งธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

           “สมาชิก” หมายถึง องค์กรสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ตามความในข้อ ๕ แห่งธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ และองค์กรสื่อมวลชนที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิก

          “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

          “เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

ข้อ ๔ องค์กรสื่อมวลชนที่จะสมัครเป็นสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๔.๑ เป็น “สื่อมวลชน” ตามคำนิยามในข้อ ๖ แห่งธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒ พนักงานในกองบรรณาธิการ ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

๔.๓ องค์กรสื่อมวลชนนั้น ยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามธรรมนูญและข้อบังคับอื่นๆ ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และต้องไม่เคยถูกลงโทษในข้อหาประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรง หรือต้องไม่เคยเป็นผู้ปฏิบัติขัดต่อมติขององค์กรวิชาชีพ จนถูกขับให้พ้นจากสมาชิกภาพ

๔.๔ เป็นองค์กรสื่อมวลชนที่ได้รับการรับรองจากเจ้าของหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือบรรณาธิการ ที่เป็นองค์กรสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ อย่างน้อย ๒ องค์กร

๔.๕ สื่อหนังสือพิมพ์

๔.๕.๑ หนังสือพิมพ์ที่สมัครเป็นสมาชิก ต้องมีระยะเวลาการตีพิมพ์ที่ชัดเจนดังนี้

  • หนังสือพิมพ์รายวัน และราย ๓ วัน ต้องตีพิมพ์เผยแพร่แล้วอย่างน้อย ๖ เดือน
  • หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ต้องตีพิมพ์เผยแพร่แล้วอย่างน้อย ๙ เดือน
  • หนังสือพิมพ์ราย ๑๕ วัน และรายเดือน ต้องตีพิมพ์เผยแพร่แล้วอย่างน้อย ๑ ปี

๔.๕.๒ เป็นหนังสือพิมพ์ที่เน้นการเสนอข่าวสาร และไม่มีเนื้อหาสาระที่ขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ           

๔.๖ สื่อวิทยุ โทรทัศน์

๔.๖.๑ สถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ ที่สมัครเป็นสมาชิกต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

๔.๗ สื่อดิจิทัล

๔.๗.๑ สื่อดิจิทัลที่สมัครเป็นสมาชิกต้องมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชน ที่ไม่เป็นการละเมิดกฎหมาย และต้องผลิตเนื้อหาข่าวที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นข่าวที่ผลิตขึ้นเอง (original content) ในจำนวนพอสมควร และต้อง
ดำเนินการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร  

ข้อ ๕ การสมัครเป็นสมาชิก ต้องทำเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ที่คณะกรรมการกำหนด ยื่นต่อเลขาธิการ โดยเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าบำรุงรายปีตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดแบบพิมพ์ตามวรรคแรกจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเพื่อแสดงชื่อองค์กรที่ขอสมัครเป็นสมาชิก พร้อมชื่อองค์กรสื่อมวลชนในสังกัด ลักษณะขององค์กรสื่อมวลชน และชื่อผู้ประกอบวิชาชีพองค์กรสื่อมวลชน

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการนำใบสมัครขอเป็นสมาชิกตามข้อ ๕ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการ

มติอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการทั้งหมด มติของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้องค์กรสื่อมวลชนใดเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการแจ้งมติพร้อมเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร แก่องค์กรสื่อมวลชนนั้นโดยมิชักช้า

ข้อ ๘ สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ดังนี้

(๑) สนับสนุนกิจกรรมและการปฏิบัติงานของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

(๒) ส่งเสริมและควบคุมมิให้มีการละเมิดข้อบังคับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน รวมตลอดทั้งแนวปฏิบัติที่ออกหรือรับรองโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติด้วย

(๓) แต่งตั้งตัวแทนสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการและลงคะแนนเสียงเลือกคณะกรรมการตามข้อ ๑๔ แห่งธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ เว้นแต่จะค้างชำระค่าบำรุงสมาชิก

 (๔) เสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยแจ้งต่อเลขาธิการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติพิจารณาแล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบโดยไม่ชักช้า

(๕) ซักถามเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป หรือการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการหรือคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของคณะกรรมการ

(๖) ขอรับหนังสือรับรองความเป็นสมาชิกเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการตามแต่กรณี เว้นแต่จะค้างชำระค่าบำรุงสมาชิก

(๗) ชำระค่าบำรุงสมาชิก ซึ่งกำหนดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติอย่างเคร่งครัด หากค้างชำระค่าบำรุงสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาสามปี ให้พ้นจากสถานภาพของความเป็นสมาชิกในทันที

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี)

ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

631208ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิก_สภาการสื่อมวลชนปัจจุบัน.pdf (237 downloads )