องค์กรสมาชิกหนังสือพิมพ์ภาษาจีน

องค์กรสมาชิก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

หนังสือพิมพ์ภาษาจีน

หนังสือพิมพ์ – สำนักงานเลขที่

เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร)๑๐๘ ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

โทร. ๐-๒๒๒๑-๔๑๘๑ – ๒ โทรสาร ๐-๒๖๒๓-๑๒๑๓ – ๓

E-mail: d@bkk.loxinfo.co.th

ซิงจงเอี๋ยน๑๐๒๒-๑๐๓๐ ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

โทร. ๐-๒๒๖๖-๘๕๐๐ โทรสาร ๐-๒๖๑๑-๖๔๒๓

ซิงเสียนเยอะเป้า๒๖๗ ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

โทร. ๐-๒๒๒๕-๐๐๗๐ โทรสาร ๐-๒๒๒๕-๔๖๖๓

E-mail: singpao@loxinfo.co.th

ตงฮั้ว๘๗๗ – ๘๗๙ ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

โทร. ๐-๒๒๓๖-๙๑๗๑ – ๖ โทรสาร ๐-๒๒๓๘-๕๒๘๖

สากล๒๑/๑ สี่กั๊กพระยาศรี ถนนเจริญกรุง แขวงพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

โทร. ๐-๒๒๒๖-๔๘๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๒๔-๗๙๖๘

E-mail: universal@udnbkk.com

เอเซียนิวไทม์๓๓๐/๑ – ๓ ถนนพระราม ๔ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

โทร. ๐-๒๒๓๘-๒๗๔๕ โทรสาร ๐-๒๒๓๘-๒๓๔๖

E-mail: asiavip@samart.co.th