ร้องเรียนจริยธรรมหนังสือพิมพ์

    เรียน เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

    ในฐานะ

    ขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่า ขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่า

    ตามหนังสือร้องเรียนและพยานหลักฐานที่ได้เสนอมาท้ายคำร้องนี้แล้ว จึงเรียนมา เพื่อขอให้คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้โปรดดำเนินการพิจารณาการกระทำของบุคลดังกล่าวข้างต้น ตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ หรือบรรเทาความเสียหาย

    พยานหลักฐานท้ายคำร้องเรียน