โอกาสและการขับเคลื่อน Soft Power อุตสาหกรรม

โอกาสและการขับเคลื่อน Soft Power อุตสาหกรรม

โอกาสและการขับเคลื่อน Soft Power อุตสาหกรรม (ลกส.1)

ผลงานชิ้นนี้เป็นของผู้เข้าอบรม โครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ” รุ่นที่ 1 โดยได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)