เชิญประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๙

30/03/2558 แจ้งเปลี่ยนห้อง

ขอแจ้งเปลี่ยนห้องประชุม จากเดิม ห้อง 2831 อาคาร 28 เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารอธิการบดี 

 

ระชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๙

ปฏิวัติคนข่าว: ทิศทางการพัฒนาบุคลากรสื่อ

วันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ  ห้อง ๒๘๓๑ อาคาร ๒๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน  ๒๕๕๘

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.      ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. อรุณสวัสดิ์ และบรรยายพิเศษ ‘พัฒนาคนพัฒนาสื่อ’ – รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. ปฏิวัติคนข่าว: ทิศทางการพัฒนาบุคลากรสื่อ

– คุณวันชัย วงศ์มีชัย

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พิธีมอบรางวัล ดาวประกายพรึก

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.      อาหารว่าง

๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.      เสวนา ‘ปัญหาการพัฒนาบุคลากรสื่อ’

– ผศ. ดร. วรัชญ์ ครุจิต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

– นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

– ดร. สุรศักดิ์ จิระวัสต์มงคล

อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

– ดร. กนกรัตน์ ยศไกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดำเนินรายการ

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.      อาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.      กรณีศึกษา: การพัฒนาคนเข้าสู่วิชาชีพ (นำเสนอคนละ ๒๐ นาที)

‘Work-based Education สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์’

– ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

‘หลักสูตรการพัฒนาสื่อมวลชนขององค์กรวิชาชีพ’

– อาจารย์ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

เลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

‘สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส’

– นายอโณทัย อุดมศิลปะ

ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

‘โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะทาง’

– อาจารย์ขจร พีรกิจ

Adobe Community Professional (ACP)

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.      ปุจฉา วิสัชนา

– ดร. กนกรัตน์ ยศไกร ดำเนินการสนทนา

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.      สรุปประเด็นสัมมนาวันแรก

– ดร.กนกรัตน์ ยศไกร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

– นายฐิติชัย อัฏฏะวัชระ

รองประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวฯ

  เสาร์ที่ ๔ เมษายน  ๒๕๕๘

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น. อรุณสวัสดิ์

– ดร. สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล

อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๐๕ – ๑๐.๐๐ น. บรรยายพิเศษ ‘ปฏิวัติคนข่าวฯ: ทำไมต้องปฏิรูปหลักสูตร’

– ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.      อาหารว่าง

๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. ‘ทิศทางการพัฒนาบุคลากรสื่อ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ’

(ร่วมปฏิรูปหลักสูตรเพื่อปฏิวัติคนข่าว ตอนที่ ๒)

– รศ. มาลี บุญศิริพันธ์

นักวิชาการด้านวารสารศาสตร์

– อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง

กรรมการควบคุมจริยธรรม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

– ดร. สุทธิภา วงศ์ยะลา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ‘จันทรเกษม’ ดำเนินการเสวนา

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.      ระดมสมอง ‘ร่วมปฏิรูปหลักสูตร เพื่อปฏิวัติคนข่าว’ ตอนที่ ๒ (ต่อ)

– อาจารย์บรรยงค์  สุวรรณผ่อง

– ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.      อาหารว่าง

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นำเสนอผลการระดมสมองแต่ละกลุ่ม

 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕ น.      สรุปประเด็นสัมมนาวันที่สอง

– อาจารย์ภัทราวดี ธีร์เลอร์

คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

– คุณอศินา พรวศิน

บรรณาธิการ Social Media หนังสือพิมพ์ The Nation

 ๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.      ก้าวต่อไป อภิวัฒน์สื่อ

– คุณภัทระ คำพิทักษ์    ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง 

>> https://docs.google.com/forms/d/1ieTnOFYYpwd46SlyNf_G0phlcf9eWpCR8qadUCQHUBI/viewform? c=0&w=1

unnamed