รับสมัครนิสิตโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา ภาคพิเศษ รุ่น 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ใบสมัครเข้ารับการศึกษา                                                      1 ชุด

๒. รายละเอียดโครงการ                                                          ๑ ชุด

3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)                                        1 ชุด

                   ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)  ระหว่าง   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    สำนักงานศาลยุติธรรม    และสถาบันพระปกเกล้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    ได้จัดตั้งหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาสันติศึกษา ภาคพิเศษ   โดยหลักสูตรดังกล่าวกำหนดเปิดรับสมัครนิสิต รุ่น 3   ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่  2๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

                   เพื่อการนี้ จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา ภาคพิเศษ รุ่น 3 พร้อมทั้งขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาสันติศึกษา   ภาคพิเศษ รุ่น 3  ด้วย

                   จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณา  และดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งขออนุโมทนาขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอเจริญพร

 

(พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร.

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสันติศึกษา

โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

โทรศัพท์ ๐๙๙-๙๒๔-๕๔๐๑๐๓๕๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๕๒๘

โทรสาร ๐๓๕๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๕๒๘  

E-mailpeacepsmcu@gmail.com

Facebookwww.facebook.com/peace.mcu

Download (pressrelease_WPFD_2015_april_30.pdf,PDF, Unknown)

Download (program_WPFD_2015_april_30.pdf,PDF, Unknown)

Download (statment_enlish_version_WPFD_2015_may_3.pdf,PDF, Unknown)

Download (stament_WPFD_2015_may_3_pdf.pdf,PDF, Unknown)

Download (MoU-โครงการพุทธศาสตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาสันติศึกษา.pdf,PDF, Unknown)

Download (โปสเตอร์โครงการหลักสูตรสันติศึกษามจร-รุ่น-358_แก้ไขล่าสุด.pdf,PDF, Unknown)

Download (ใบสมัครเรียน-สาขาวิชาสันติศึกษา-application-สันติศึกษา-รุ่น-358_2.pdf,PDF, Unknown)

Download (นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.pdf,PDF, Unknown)