ขอเชิญสื่อมวลชนสมัครเข้าอบรม “เทคนิคการจัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจริยธรรม”

ขอเชิญสื่อมวลชนสมัครเข้าอบรม “เทคนิคการจัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจริยธรรม”

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจริยธรรม”  ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักข่าวทั่วไปในสื่อประเภทต่างๆ ที่สนใจต้องการพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุ หรือนักจัดรายการวิทยุรุ่นใหม่ที่สนใจพัฒนาตนเองเพื่อสามารถจัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจริยธรรม เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งกันและกันในการผลิตรายการวิทยุ และพัฒนาทักษะการถ่ายทอดข่าวสารหรือการสื่อสารไปยังผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน  เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุให้เข้มแข็งขึ้น  และฝึกปฏิบัติจริงหลังจากผ่านการอบรม โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๔– วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗     ณ  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น ๑๐

 

โดยเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย  ๑. คุณสมบัติการเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดีและประสบความสำเร็จ       ๒. เทคนิคการจัดรายการวิทยุในรูปแบบต่าง ๆ   ๓.บอกเล่าประสบการณ์มาตราฐานนักจัดรายการวิทยุ    ๔.การเขียนบทวิทยุ     ๕. ทักษะการจัดรายการพูดคุย (Straight Talk) และสนทนา และ  ๖. ฝึกปฏิบัติจริง ผลิตรายการ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว” ๑ ครั้ง ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท. เอฟเอ็ม ๑๐๐.๕  เมกะเฮิร์ต ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม ต้องมีประสบการณ์ทำงานทางด้านวิชาชีพสื่อมวลชน ไม่ต่ำกว่า  ๑-๓ ปี และมีความสนใจในการจัดรายการวิทยุ  สามารถสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   สามารถสมัครผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ www.tja.or.th  หรือ E-mail : tjareporter@gmail.com  สอบถามรายละเอียดที่  ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒    อบรมฟรี  ด่วนรับจำนวนจำกัด ๒๐ คน เท่านั้น

ลงทะเบียนออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/1XJYTIQ4cI_oY0KLnss24-OQrgri6riT353oqSe7cBf8/viewform?c=0&w=1

Download (ข่าว-กำหนดการ-โครงการอบรมนักจัดรายการวิทย.pdf,PDF, Unknown)