สภาการ นสพ. จัดประชุมหารือปรับปรุงโครงสร้างการทำงาน ยกระดับควบคุมตนเองของสื่อ

338024

สภาการ นสพ. จัดประชุมหารือปรับปรุงโครงสร้างการทำงาน ยกระดับควบคุมตนเองของสื่อ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 10.35 น. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดการประชุมระดมความเห็นเพื่อหารือถึงแนวทางการปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ณ บ้านทรงไทย คุ้มขุนช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยมีตัวแทนจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ อาทิ  นางบัญญัติ ทัศนียเวช และนายกฯ และกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือด้วย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการ นสพ. กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ที่ประชุมเห็นตรงกันที่จะยืนยันหลักการควบคุมกันเองของหนังสือพิมพ์โดยไม่จำเป็นต้องมีองค์กรตามกฎหมายใดๆมาควบคุม และเพื่อให้สาธารณชนมั่นใจว่า องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนสามารถกำกับดูกันเองได้ จึงได้ตกลงกันที่จะดำเนินการปรับปรุงการทำงานในด้านต่างๆได้แก่ 1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในองค์กรสมาชิก 2. การปรับปรุงข้อบังคับจริยธรรม หรือการจัดทำแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในแต่ละเรื่องให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้  3. การปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. การปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 5. การสร้างกลไกการเฝ้าระวังการละเมิดจริยธรรมเพื่อให้มีการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น

1706

 

จากนั้น ที่ประชุมได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการปรับปรุงการทำงานตามแนวทางดังกล่าว จำนวน 9 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหนังสือพิมพ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมปีนี้