สภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติเข้ม เตรียมปรับยุทธศาสตร์การกำกับดูแลกันเองอย่างมีประสิทธิภาพ

26128

สภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติเข้ม เตรียมปรับยุทธศาสตร์การกำกับดูแลกันเองอย่างมีประสิทธิภาพ ปัดฝุ่นข้อบังคับจริยธรรมและโครงสร้างกรรมการฯ รองรับสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นรับผิดชอบต่อสังคม มีบทลงโทษชัดเจน ยกระดับกรรมการควบคุมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2559 ที่วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานของสภาการ นสพ. โดยมี คณะทำงานจากองค์กรสมาชิกทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมประชุม

นายชวรงค์ กล่าวว่าผลการประชุมสรุปว่า สภาการ นสพ. ต้องปรับรูปแบบการทำงานและโครงสร้างกรรมการ  โดยการแก้ไขธรรมนูญสภาการ นสพ. เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เดิมที่มาของกรรมการสภาการ นสพ. มาจาก 3 กลุ่ม เจ้าของ บรรณาธิการ และ ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นเจ้าของ บรรณาธิการและผู้แทนจากสมาคมในสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดที่มาให้ชัดเจนขึ้น โดย มีตัวแทนด้านกฎหมาย นักวิชาการสื่อสารมวลชน ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน และนักหนังสือพิมพ์อาวุโส โดยจะกำหนดตัวแทนจากสมาชิกในส่วนภูมิภาคให้มีตัวแทนจากแต่ละภาคอย่างครบถ้วน

นายชวรงค์  กล่าวต่อไปว่า สำหรับการพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์ที่สังคมเห็นว่ามีปัญหานั้น ที่ประชุมเสนอให้ยกระดับคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นคณะกรรมการ โดยให้มีหน้าที่ตรวจสอบจริยธรรมสื่อ กรณีที่มีเรื่องร้องเรียน พร้อมเสนอแนวทางลงโทษต่อคณะกรรมการสภาการ นสพ. นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้องค์กรสมาชิกจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กร (Ombudsman) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงจากประชาชน เป็นการแก้ปัญหาและตรวจสอบกันเองทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับปัญหากรณีสมาชิกที่ถูกตรวจสอบ ไม่พอใจคำตัดสินของ สภาการฯและลาออกนั้น เรื่องนี้ได้มีข้อตกลงให้สมาชิกลงนามในสัญญาความร่วมมือ ว่าการพิจารณาจากสภาการ นสพ. ถือเป็นที่สุด และต้องมีการเผยแพร่รายงานหรือคำตัดสินของคณะกรรมการสภาฯ ให้สาธารณชนรับทราบด้วย

ส่วนข้อบังคับจริยธรรมและแนวปฏิบัตินั้น ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการเป็นการเฉพาะ ประกอบด้วยผู้แทนองค์การสมาชิกและนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนให้เสร็จภายใน90 วัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นบรรทัดฐานในการเสนอข่าวว่าสิ่งใดทำได้ สิ่งใดทำไม่ได้ เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

IMG_7617