สภาการ นสพ. วอนงดใส่ซองให้นักข่าว

สภาการ นสพ. วอนงดใส่ซองให้นักข่าว

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เร่งออกแนวปฏิบัติการรับเงินและค่าตอบแทนสื่อ พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ งดจ่ายค่าตอบแทนนักข่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดจริยธรรม

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 59 ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้รับรองผลการสอบสวน กรณีข่าว เรื่องนักข่าวกับเอแบคโพล หลังจากองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 4 องค์กร ประกอบด้วย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวร่วมกัน โดยสรุปว่ามีนักข่าว 3 ราย มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน นอกจากนี้มีหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องอีก 2 ฉบับ ซึ่งไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ แต่เนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่ประชุมจึงมีมติให้ส่งหนังสือขอความร่วมมือถึงหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับ ให้ช่วยค้นหาข้อเท็จจริงภายในองค์กร เพื่อแจ้งให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

นายชวรงค์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน ให้สภาและสมาคมวิชาชีพข่าวสื่อมวลชนแต่ละองค์กรจัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพข่าวในการรับเงินหรือค่าตอบแทนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยว่าควรจัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติร่วมกันกับ 4 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของสื่อมวลชน

“นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้ส่งหนังสือขอความร่วมมือถึงผู้ประกอบกิจการและหน่วยงานของรัฐ งดเว้นเงินค่าตอบแทนในการไปทำข่าวหรือแถลงข่าว ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกด้วย” ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติกล่าว