ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ (Ombudsman) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมองค์กรสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ (Ombudsman) ที่ห้องประชุมสมาคมสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น อาคารหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันเป็นระดับภาค โดยมีสมาชิกจากจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี และเลย โดยให้มีกรรมการจำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1.พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ 2.นายสมาน สมศรี 3.ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด มรภ.อุดรธานี 4.นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น

สำหรับกรรมการคนที่ 5 ที่ประชุมมีมติให้เป็นสัดส่วนของลูกจ้าง โดยให้รอการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ของหนังสือพิมพ์อีสานบิซวีค จ.ขอนแก่น ก่อน จึงจะมีการพิจารณากันอีกครั้ง

สำหรับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับข่าว หรือภาพข่าว ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตัล ที่สมาชิกเป็นเจ้าของ รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในสังกัด ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าสร้างความเสียหายแก่ตัวผู้ร้อง หรือได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข่าวที่ขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2559