ไทยรัฐประกาศ! ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 1.นายวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ 2.นายมานิจ สุขสมจิตร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 3.นายสมชาย กรุสวนสมบัติ คอลัมนิสต์ 4.นายฉัตรชัย ตะวันธรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ 5.นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล หัวหน้าบรรณาธิการข่าวภูมิภาค 6.นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 7.ดร.มานะ ตรียาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับข่าว หรือภาพข่าว ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตัล ของหนังสือพิมพ์ รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในสังกัด ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าสร้างความเสียหายแก่ตัวผู้ร้อง หรือได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข่าวที่ขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2559cci12222016