สมาคมนักข่าวฯเปิดรับสมัคร นศ. เข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 20

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 20   ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล (Professional Development)  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีนักศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน

การสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 20 มีข้อมูลดังนี้

  1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมส่งเรียงความมาประกวดหัวข้อเรื่อง “สื่อ(มือ)อาชีพ”

ความยาว 1 หน้ากระดาษเอ4 ฟ้อนต์คลอเดียขนาด 16

  1.  ประวัติผู้สมัคร ประสบการณ์และผลงานที่เคยทำเกี่ยวกับข่าว
  2. นักศึกษาต้องส่งข้อมูลดังกล่าวมายังมายังสมาคมฯ ส่งมาทาง email: pirabnoy.tja@gmail.com เท่านั้น หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม ต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนในชั้น ปีที่ 3 หรือปีที่ 4 ทุกคณะ ที่สนใจประกอบอาชีพสื่อมวลชน