สัมมนา “แนวทางปฏิรูปการกำกับดูแลของสื่อมวลชนภาคตะวันออก”

 

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2561 เวลา 9.00น. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคตะวันออก และมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดงานสัมมนา “แนวทางปฏิรูปการกำกับดูแลของสื่อมวลชนภาคตะวันออก” ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยได้รับสนับสนุนการจัดงานจาก สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกรศ.) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)