ประกาศผลการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9

ประกาศผลการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9

 

ตามที่คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8 จะหมดวาระลงในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ทำให้ต้องมีการเลือกคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติชุดใหม่ ในสมัยที่ 9 ตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2546 ครั้งที่สอง พ.ศ. 2548 ครั้งที่สาม พ.ศ. 2559 หมวด 3 ข้อ 12 ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการ 3 ประเภท รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน เลือกโดยกรรมการประเภทที่ 1 และ 2
บัดนี้ การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 รวม 7 คน ดังต่อไปนี้

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
1. นายวีรศักดิ์ โชติวานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการสื่อสารมวลชน
1. อาจารย์ ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ
1. นายวิทิต ลีนุตพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
1. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน
1. นายสมชาย หอมลออ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหนังสือพิมพ์
1. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์
2. นายไพสันติ์ พรหมน้อย

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
13 กุมภาพันธ์ 2561