คณะผู้บริหาร ซีพี ออลล์ ร่วมหารือ คณะกรรมการสภาการฯ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น-อีเลเว่นในประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะกับผู้แทนคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 นำโดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัมทปาณี ประธานคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ในการร่วมหารือครั้งนี้ นายชวรงค์ ได้ สรุปภาพรวม ภารกิจ และหน้าที่การทำงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่ผ่านมา และงานที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งภารกิจหลัก จะเป็นเรื่องการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมขององค์กรสื่อที่เป็นสมาชิกโดยมีองค์กรสมาชิกทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียนจากผลกระทบในการนำเสนอข่าวของสื่อสื่อมวลชน

นอกจากนี้ ยังแจ้งให้ทางคณะผู้บริหาร ซีพี ออลล์ ทราบถึง การผลักดันให้เกิดของคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรสื่อแต่ละแห่ง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ที่รวดเร็ว กรณีหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการนำเสนอข่าวสารของสื่อนั้นๆ และที่ผ่านมาก็ได้ รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาในหลายกรณีแล้ว ปัจจุบัน มีคณะกรรมการฯนี้แล้วในองค์กรสมาชิกเกือบทุกองค์กร

ด้านนายก่อศักดิ์ ได้รับทราบ ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและก็เพิ่งทราบว่า เมื่อได้รับผลกระทบที่ไม่เป็นธรรมจากการนำเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นของสื่อ จะสามารถไปร้องเรียนโดยตรงกับสื่อนั้นๆ ได้เพราะที่ผ่านมา หากเป็นบุคคลที่มีฐานะก็จ้างทนายไปฟ้องร้องตามกฎหมายได้ แต่หากไม่มีรายได้ก็ไม่รู้จดำเนินการอย่างไร

นอกจากนี้ ยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่พบจากการนำเสนอของสื่อบางฉบับ ที่เปิดโอกาสให้มีการใช้พื้นที่เพื่อเขียนบทความโจมตี บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการส่วนตัว โดยที่บุคคลที่ถูกพาดพิงไม่มีโอกาสชี้แจง อีกทั้งยังพบว่าสื่อบางฉบับ บางครั้งนำเสนอข่าว โดยใส่ความคิดเห็นของผู้นำเสนอข่าวลงไปในข่าวด้วย กรณีเช่นนี้ ได้ฝาก ทางคณะกรรมการสภาฯ ว่า จะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม ในการร่วมหารือกันครั้งนี้ ระหว่าง ผู้บริหารซีพี ออลล์ กับ ทางคณะกรรมการสภาการฯ เป็นการเริ่มต้น ในการรับฟังข้อคิดเห็น จากภาคส่วนต่างๆ ครับที่จะช่วยเป็นเสียงสะท้อนเพื่อการนำมาปรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสภาการฯ และเพื่อพัฒนาวงการวิชาชีพสื่อมวลชนและจากนี้ไป จะยังเดินสายเพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานอื่นๆ อาทิ สมาคมธนาคารไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม ฯลฯ ต่อไป