สายการบินแอร์เอเชียสนับสนุนไทย – อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กลไกกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน

สายการบินแอร์เอเชียสนับสนุนไทย – อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กลไกกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน

          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคนที่ 1 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ที่ปรึกษา อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ นายเกษมสันต์ วีระกุล อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ และนางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ เลขานุการอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XT 251 มุ่งหน้าสู่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน ตามคำเชิญของสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย (Dewan Pers) ระหว่างวันที่ 12- 17 สิงหาคม 2561

โดย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย จัดเป็นองค์กรวิชาชีพที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านจริยธรรมของสื่อมวลชน ภายใต้กลไกการกำกับดูแลกันเอง ซึ่งทั้งสองสภาการฯ ในฐานะที่มีความเก่าแก่เป็นลำดับต้นๆ ของภูมิภาคอาเซียนได้สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน และได้มีการส่งผู้แทนแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนกันเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังขยายขอบเขตความร่วมมือ ไปยังเครือข่ายต่างๆ เพื่อร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้งสภาการสื่อมวลชนในระดับภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการรับประกันเสรีภาพในการทำงานของสื่อมวลชน บนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม

ทั้งนี้ คณะฯ มีกำหนดจะหารือร่วมกับสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย ในวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์สื่อมวลอินโดนีเซีย จากองค์กรวิชาชีพต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนสมาคมผู้จัดพิมพ์ นอกจากนี้ยังจะได้เยี่ยมชมการทำงานของสื่ออินโดนีเซีย อาทิ หนังสือพิมพ์คอมปาส INEW TV นิตยสารเทมโป เครือ MNC หนังสือพิมพ์ Pikiran Rakyat และยังจะได้มีโอกาสเข้ารับฟังการทำงานของคณะกรรมการต่อต้านทุจริต (Corruption Eradication Commission: KPK) อีกด้วย

“การเดินทางไปอินโดนีเซียในครั้งนี้ก็เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย และติดตามความคืบหน้าของบันทึกความเข้าใจร่วม หรือเอ็มโอยูที่ประธานชวรงค์ได้ลงนามไว้เมื่อสองปีก่อน โดยเฉพาะความริเริ่มการจัดตั้งสภาสื่อมวลชนอาเซียน ขณะเดียวกันในฐานะที่อินโดนีเซียมีประสบการณ์มาก เราก็จะได้เรียนรู้ว่าเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไรในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อตั้งแต่รัฐบาลซูฮาร์โตถูกโค่นล้มไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากำลังเข้าสู่ศักราชใหม่ของเสรีภาพสื่อในประเทศไทย และเรามีการเริ่มต้นระบบออมบุสแมน ก็น่าจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างเต็มที่” นางสาวนาตยา กล่าว

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2561