ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม จัดงานเสวนา “ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ”

ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดเสวนา

“ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ”  

1. “ความเหลื่อมล้ำในมิติกระบวนการยุติธรรม”
โดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และ คุณ เยาวลักษณ์ อนุพันธ์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
==วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น.==
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
 
2. “ความเหลื่อมล้ำในมิติการคมนาคม”
โดย รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
==วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น.==
ณ ห้องประชุม 60 ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
 
3. “ความเหลื่อมล้ำในมิติผังเมือง”
โดย ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ
==วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น.==
ณ ห้องประชุม 60 ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
 
4. “ความเหลื่อมล้ำในมิติสาธารณสุข”
โดยนพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ผู้ดำเนินรายการ อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ
== วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น.==
ณ ห้องประชุม 60 ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
 
5. “ความเหลื่อมล้ำในมิติเพศสภาพ”
โดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท สมาคมเพศวิถีศึกษา 
และ อ.ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ อ.ดร.ธร ปีติดล
==วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น.==
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)