จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 17 เรื่อง “เจาะลึก พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 17

เรื่อง “เจาะลึก พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 17  เรื่อง “เจาะลึก พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4  เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. …. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ และกำลังเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างกว้างขวางในแง่มุมต่างๆ เช่น ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์หรือไม่ ภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจหน้าที่ในการรับมือภัยความมั่นคงไซเบอร์ในระดับต่างๆ อย่างไร ความแตกต่างระหว่างร่าง พ.ร.บ. ไซเบอร์ กับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

          พบคำตอบได้ในเวทีจุฬาฯ เสวนาครั้งนี้ วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

          – คุณวีระ รัตนแสงเสถียร ประธานคณะทำงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ

            สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

           – ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

           – คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต 

           – ดร.รอม  หิรัญพฤกษ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและผลกระทบ คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์   

            ดำเนินรายการโดย ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

โทร. 0-2218-3364-6, 086-177-9955