เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 22 เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 : แก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน?” 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 22 เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 : แก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน?” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ เพื่อเป็นเวทีวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิชาการจุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ในการรับมือปัญหาฝุ่น PM2.5 พร้อมนำเสนอมาตรการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน

           วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

           – รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ        

           – รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

           – รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ 

           – ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ 

            – รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 

            – รศ.ร.ต.อ.หญิง ภญ.ดร.สุชาดา สุขหร่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ 

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ