“มงคล บางประภา” เป็นประธานสมาพันธ์ นสพ.อีกสมัย

“มงคล บางประภา” เป็นประธานสมาพันธ์ นสพ.อีกสมัย

“สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย”(CTJ) เลือกตั้งประธานสมาพันธ์ฯและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประจำปี 2563 “มงคล บางประภา” ได้รับเลือกเป็นประธานสมาพันธ์ฯอีกสมัย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมอิศรา อมันตกุลชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้าม รพ. วชิระ) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายมงคล บางประภา
ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(CTJ) ได้เชิญคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 40 โดยมีวาระ แถลงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา และมีวาระสำคัญในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เลือกตั้งประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯคนใหม่ พร้อมรองประธานสมาพันธ์ฯ
ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเลือก นายมงคล บางประภา อดีตประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยตามที่มีผู้เสนอ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อีกวาระหนึ่ง

พร้อมกันนี้มีได้มีการเลือกรองประธานสมาพันธ์ฯ 4 คน ได้แก่ รองประธานฯคนที่ 1 นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.55ปี) รองประธาน คนที่ 2 นายไพฑูรย์ ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย รองประธานคนที่ 3 นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และรองประธานคนที่ 4 นายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมีนายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นเลขาธิการสมาพันธ์ฯ และนางสาวปิยสุดา จันทรสุข อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย เป็นเหรัญญิกสมาพันธ์ฯ

ต่อมานายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯคนใหม่ กล่าวในที่ประชุมว่า ต้องขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมและไว้วางใจเลือกตั้งตนกลับเข้ามาเป็น เป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อีกวาระ ตนยืนยันว่าจะทำหน้าที่ประธานสมาพันธ์ฯ ให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรสื่อในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น.

Cr. สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ)