จุฬาฯ จัดเสวนา ครั้งที่ 24 เรื่อง “ระเบิดเบรุต จุดชนวนความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 24 เรื่อง “ระเบิดเบรุต จุดชนวนความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  เพื่อถอดบทเรียนจากเหตุการณ์การระเบิดอย่างรุนแรงของคลังเก็บสารเคมีของท่าเรือเมืองเบรุต ประเทศเลบานอน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ซึ่งปรากฏเป็นข่าวใหญ่ตามสื่อต่างๆ  เพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ และความตื่นตัวแก่สังคมเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีอันตราย เพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

 

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา

ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์                      

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  จุฬาฯ

คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์         

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่ม Responsible Care® ประเทศไทย

ดร.ไพฑูรย์ งามมุข                         

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตดอนเมือง อดีตหัวหน้าฝ่ายจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ ร สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

รศ.สุชาตา ชินะจิตร                         

ที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย  รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ