สภาการ นสพ. ประกาศใช้ธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ 11 พ.ย. 2563

กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีมติรับรองธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประกาศใช้ 11 พ.ย. 2563 พร้อมปรับแก้ข้อบังคับ ระเบียบ รองรับการเลือกตั้งกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ ชุดแรก ภายใน ก.พ. 2564

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมฯ มีมติรับรองร่างธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ที่คณะทำงานยกร่างฯ เสนอ พร้อมประกาศใช้ธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้สาระสำคัญของธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 นั้น จากเดิมที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองทางจริยธรรมในส่วนของกิจการหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ในสังกัดสมาชิกก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นกิจการสื่อมวลชน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อดิจิทัล หรือรูปแบบอื่นใดที่ทำหน้าที่สื่อข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ รวมถึงการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 21 คน เป็น 23 คน เนื่องจากการขยายขอบข่ายสมาชิกให้ครอบคลุมถึงสื่อประเภทต่างๆ โดยกรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

นอกจากนี้ ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารองค์กร จึงมีการกำหนดบทเฉพาะกาลให้บรรดาข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ แนวปฏิบัติ หรือประกาศต่างๆ ที่ออกโดยสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ให้ใช้บังคับอยู่ก่อน รวมถึงคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ชุดปัจจุบัน ให้ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไป จนกว่าจะครบวาระในเดือนมีนาคม 2564 อีกทั้งการใดที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดกล่าวถึงตำแหน่งประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ให้หมายถึงประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมนูญใหม่ ได้แก่ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก ข้อบังคับการได้มาของกรรมการ และระเบียบการเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมกรรมการจึงมอบหมายให้คณะทำงานยกร่างธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนฯ ชุดเดิม ทำหน้าที่คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อปรับปรุง ยกร่างข้อบังคับที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน ให้ทันกับการเลือกตั้งกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ ชุดแรกภายในเดือน ก.พ. 2564  

https://www.presscouncil.or.th/archives/5650