สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสมาชิก

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ รับสมัครสมาชิกใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อที่มีความหลากหลายมากขึ้น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงประกาศยกร่างธรรมนูญใหม่เพื่อให้สามารถทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมให้มีความครอบคลุมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อเป็น “สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ”


จึงขอเชิญองค์กรสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงสื่อดิจิทัล สมัครเป็นสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

โดยสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร มาได้ที่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เลขที่ 538/1 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ อีเมล info@presscouncil.or.th

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของ บรรณาธิการ หรือผู้บริหารองค์กรสื่อมวลชน ในสังกัดสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จำนวน 2 คน

2. เอกสารยืนยันการประกอบกิจการสื่อมวลชน

  • ประเภทหนังสือพิมพ์ แนบหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ฉบับล่าสุด ติดต่อกัน 5 ฉบับ
  • ประเภทวิทยุ โทรทัศน์ แนบผังรายการปัจจุบัน
  • ประเภทสื่อดิจิทัล แนบสำเนาหน้าแพลตฟอร์มที่เผยแพร่ เช่น หน้าเว็บไซต์ เพจ ทวิตเตอร์ ฯลฯ

3. แนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการสื่อมวลชน เช่น หนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ ใบอนุญาตการให้ใช้คลื่นความถี่ หรือเอกสารการจดทะเบียนโดเมนเนม

4. ส่งเอกสารลำดับที่ 1-3 มาที่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

5. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วมีมติอย่างไร จะแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบต่อไป