องค์กรวิชาชีพฯ ถก บก. สื่อ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เชิญบรรณาธิการสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแสวงหาความร่วมมือ และแนวทางการทำงานของสื่อมวลชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม อิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564