สภาการสื่อฯ เตือนเสนอข่าวเยาวชนอาจผิดก.ม.-จริยธรรม

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เตือนสื่อระมัดระวังการเสนอข่าวเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับคดีการชุมนุมทางการเมือง อาจเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน และข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมเป็นจำนวนมาก โดยพบว่าในกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมนั้น มีเยาวชนรวมอยู่ด้วย ดังนั้นสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จึงขอเตือนสื่อมวลชนให้ระมัดระวังการนำเสนอข่าว และภาพการดำเนินคดีกับเยาวชน ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2546 มาตรา 27 ที่ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณา หรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

นอกจากนั้นยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 130 ที่ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดบันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงของเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือโฆษณาข้อความซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือในทางพิจารณาคดีของศาลที่อาจทำให้บุคคลอื่นรู้จักตัว ชื่อตัว หรือชื่อสกุล ของเด็กหรือเยาวชนนั้น หรือโฆษณาข้อความเปิดเผยประวัติการกระทำความผิด หรือสถานที่อยู่ สถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้น

เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวด้วยว่า นอกจากผิดกฎหมายแล้ว ยังถือเป็นการละเมิดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ข้อ 15 สื่อมวลชนต้องเสนอข่าวโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และหลักสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อเด็ก เยาวชน กลุ่มเปราะบาง และผู้มีความหลากหลายด้านอัตลักษณ์ในสังคม รวมทั้งต้องไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่บุคคลและครอบครัวของผู้ตกเป็นข่าว