สภาการสื่อมวลชนฯ ย้ำให้สื่อนำเสนอข่าวการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยความระมัดระวัง ไม่ละเมิดข้อบังคับจริยธรรม และแนวปฏิบัติของสื่อ

ตามที่เกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวหญิงชาวต่างชาติในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เสียชีวิตบริเวณน้ำตกโตนอ่าวยน ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ซึ่งพบว่ามีสื่อมวลชนรายงานข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากนั้น

นายวีรศักดิ์ โชติวานิช ประธานคณะกรรมการจริยธรรม สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า แม้ว่า สื่อมวลชนส่วนใหญ่ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมฯ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แต่ยังมีสื่อมวลชนบางส่วน ยังคงไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางทางข้างต้น คณะกรรมการจริยธรรม สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จึงขอให้สื่อมวลชนคำนึงถึงหลักจริยธรรม และปฏิบัติตามข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยเฉพาะในหมวด การเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ข้อ 15 สื่อมวลชนต้องเสนอข่าวโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และหลักสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อเด็ก เยาวชน กลุ่มเปราะบาง และผู้มีความหลากหลายด้านอัตลักษณ์ในสังคม รวมทั้งต้องไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่บุคคลและครอบครัวของผู้ตกเป็นข่าว และข้อ 17 สื่อมวลชนพึงละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีเพื่อประโยชน์สาธารณะ

นอกจากนี้ ยังอาจละเมิดแนวปฏิบัติเรื่องการได้มาและการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสื่อมวลชนโดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว ที่ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 5 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้กำหนดไว้ คือ

ข้อ 9 สื่อมวลชนต้องไม่นำเสนอภาพข่าวศพของผู้เสียชีวิต ในกรณีที่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือแก่ทางราชการเพื่อประโยชน์สาธารณะ สามารถนำเสนอได้โดยต้องหลีกเลี่ยงภาพในลักษณะที่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์โศกต่อญาติของผู้เสียชีวิต

ข้อ 11 สื่อมวลชนพึงหลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพข่าวของผู้เคราะห์ร้ายหรือญาติซ้ำ ๆ ที่เป็นการตอกย้ำความรุนแรง และความทุกข์โศกของผู้เคราะห์ร้ายและญาติ

ข้อ 12 สื่อมวลชนต้องไม่นำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดอันอาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ตกเป็นข่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้น

ประธานคณะกรรมการจริยธรรม สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวด้วยว่า นอกจากเป็นการละเมิดข้อบังคับและแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว การนำเสนอข่าวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตยังเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย