สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ตั้ง “นพปฎล รัตนพันธ์” จากเดลินิวส์ เป็นกรรมการคนใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

จากกรณีที่มีกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประเภทสมาชิกผู้ก่อตั้ง (หนังสือพิมพ์) ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการฯ ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งกรรมการจากสมาชิกผู้ก่อตั้งขึ้นแทนกรรมการที่ว่างลง โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งประเภทหนังสือพิมพ์ หมายถึง สมาชิกที่ผู้บริหาร เจ้าของ หรือบรรณาธิการผู้มีอำนาจเต็มของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ ได้ลงนามในบันทึกเจตนารมณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพ เรื่องการจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และยังคงดำเนินกิจการหนังสือพิมพ์นั้นอยู่ต่อเนื่องตลอดมา

ทั้งนี้ ให้นำข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยการดำเนินการเพื่อให้มีผู้มาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง พ.ศ. 2557 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามมาตรา 29 ของธรรมสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่ระบุว่า ข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ แนวปฏิบัติ และหรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2540 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนในวันที่ธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับธรรมนูญฉบับนี้

ดังนั้น ตามข้อบังคับฯ ระบุให้คณะกรรมการสภาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ด้วยการเลือกจากคณะกรรมการฯ จำนวนไม่เกินห้าคน และไม่ต่ำกว่าสามคน มีประธานสภาฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการสรรหา และให้เลขาธิการสภาฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการสภาฯ ดำเนินการให้มีผู้มาดำรงตำแหน่งแทนตามประเภทของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนั้น ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน

บัดนี้ การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อมาแทนกรรมการที่ว่างลง ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย โดยจากการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการคนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20-24 ก.ย. 2564 ปรากฎว่ามีผู้สมัครเพียง 1 คน ซึ่งจาการประชุมคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2564 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พบว่าถูกต้องครบถ้วน

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จึงขอประกาศให้ นายนพปฎล รัตนพันธ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารและรักษาการหัวหน้าข่าวอาชญากรรมและชุมชนเมือง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติคนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง