ประชุมทวิภาคีสภาสื่อมวลชนไทย-อินโดฯ มองไกลหลังโควิดซา วิชาชีพสื่อต้องอยู่ได้ในทางธุรกิจควบคู่ยึดมั่นจริยธรรม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และ นายกวี จงกิจถาวร ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการสื่อมวลชนฯ พร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมทวิภาคีออนไลน์กับคณะสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย (Press Council of Indonesia) ซึ่งนำโดย Mr.Agus Sudibyo, Head of Inter-Institutions and International Relations Commission และ Mr.Asep Setiwan, Head of Organizational Development Commission และคณะ

โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กรในกรอบทวิภาคี รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคซึ่งทั้งสภาการสื่อมวลชนฯ และสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย ต่างเป็นองค์กรก่อตั้งเครือข่ายสภาสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPC-Net) ในโอกาสนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสื่อมวลชน และองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมสื่อมวลชนในเมียนมา ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะรอให้เกิดความชัดเจนในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ของสภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council) ก่อนจะกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการบริหารงานของ SEAPC-Net โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งมอบตำแหน่งประธาน SEAPC-Net ซึ่งสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซียจะครบวาระดำรงตำแหน่งในช่วงปลายปีนี้

ขณะที่ ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคี สภาการสื่อมวลชนฯ และสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย จะสานต่อโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ที่ยังไม่ลุล่วง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระบอบการแยกแยะสื่อมวลชนอาชีพของอินโดนีเซียให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ฝ่ายอินโดนีเซียยังเสนอให้ร่วมกันศึกษาเรื่องการกำกับดูแล และต่อรองกับเจ้าของ Online Platform ต่าง ๆ และเพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่นจะเร่งปรับปรุงบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่าง 2 องค์กรให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ขณะที่ แผนความร่วมมือในอนาคตได้มีการหารือกันถึงสถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย จะให้ความสำคัญยิ่งขึ้นกับประเด็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจขององค์กรสื่อซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ และโรคระบาด เพื่อให้ยังสามารถรักษามาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรมเอาไว้ไปพร้อม ๆ กันได้