สภาการสื่อฯ จัดสัมมนาใหญ่ครบรอบ 25 ปี

สภาการสื่อมวลชนฯ เตรียมจัดงานใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี เปิดเวทีเทดทอล์ค “มองอนาคตประเทศไทย” โดยกูรูด้านต่าง ๆ 8 ด้าน เล็งเชิญนักข่าวรางวัลโนเบลชาวฟิลิปปินส์ปาฐกถา “จริยธรรมในการทำข่าวเชิงสืบสวน” พร้อมเปิดเวทีสัมมนาในส่วนภูมิภาค ขณะที่ กรรมการสมานฉันท์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

น.ส. นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่า นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม เวลา 13.00 น. องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนจะจัดการสัมมนา “ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ กับผลกระทบต่อสื่อมวลชน” โดยผ่านทาง ZOOM Meeting เพื่อชี้แจงความเป็นมา และรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน

น.ส. นิภาวรรณ ยังกล่าวถึงการประชุมกรรมการสภาฯ ในวาระอื่น ๆ ว่า มีวาระสำคัญคือ การจัดเตรียมงานครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยในปีนี้จะจัดงานเป็น 3 กิจกรรม คือ 1. การประชุมเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โดยเชิญ มาเรีย เรซซา ผู้สื่อข่าวชาวฟิลิปปินส์ ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2021 มาปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “จริยธรรมในการทำข่าวเชิงสืบสวน” 2. เป็นการจัดงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการสื่อ รับไปดำเนินการ

สำหรับกิจกรรมการในส่วนที่ 3 จะเป็นการจัดเวที “มองอนาคตประเทศไทย” โดยเชิญผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์โดดเด่นในด้านต่างๆ 8 ด้าน อาทิ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ประชาคนอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม รวมถึงทิศทางสื่อมวลชนไทย มาพูดปาฐกถาคนละประมาณ 30 นาที

นอกจากนี้ ที่ประชุมกรรมการสภาฯ ยังให้ความเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ความคิดเห็น แนวทางในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จัดทำเป็นข้อเสนอในการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดแก่สังคมไทย

ขณะที่ คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ โดย ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม ในฐานะหัวหน้าคณะวิจัย โครงการ “การปรับตัวขององค์กรข่าว เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทต่อสังคม” ซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ได้นำเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการสภาฯ และเตรียมจัดกิจกรรมเผยแพร่และรับฟังความเห็นสาธารณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมวีร์ กรุงเทพฯ โดยเชิญ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน

—————–