สภา นสพ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 8 ปี นสพ. เกียรติภูมิ

katipoom

นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  ประธาน  พร้อมด้วย  นายศักดิ์สิทธิ์  วิบูลศิลป์โสภณ  นายบรรหาร  บุญเขต  กรรมการ  นายบุตรดา  ศรีเลิศชัย  นายวรสิทธิ์  ปัจฉิมะศิริ  นายธวัชชัย  เอี่ยมศิริรักษ์  นายสวิชย์  บำรุงสุข  อนุกรรมการ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 8 ปี  หนังสือพิมพ์เกียรติภูมิ  โดยมีนายเกรียงศักดิ์  แก่นโพธิ์  เจ้าของ/ บรรณาธิการผู้พิมพ์  ผู้โฆษณา  เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 57