ขอสมาชิกทำหน้าที่ตามกรอบจริยธรรม เพื่อได้รับการคุ้มครองจาก PDPA

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ออกประกาศ ขอให้สื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติทุกองค์กร ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อจะได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

ประกาศสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๕)

โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น ตามมาตรา ๔ (๓) ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ระบุว่า พระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะเพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น

ดังนั้น เพื่อให้สมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเอง
ทางด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน ได้รับความคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์กรสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจึงขอประกาศให้ทราบว่า ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น “ประมวลจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” (ประมวลจริยธรรม) ตามความหมายในพระราชบัญญัติดังกล่าว

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจึงขอให้สมาชิกของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติทุกองค์กร ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนให้อยู่ในกรอบข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ