สภาการสื่อฯ เตรียมจัดเสวนา “ทบทวนบทบาทกำกับดูแลกันเอง”

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ รับทราบการบังคับใช้แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ 3 องค์กร ขณะที่คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ จัดเสวนาออนไลน์ Media Forum ครั้งที่ 17 “ทบทวนบทบาทองค์กรสื่อในการกำกับดูแลกันเอง” พร้อมเชิญกรรมการ กสทช. อัพเดทงานกำกับดูแล 15 ก.ย.นี้  

น.ส.นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid) โดยมีผู้เข้าประชุมทั้งออนไซต์ และออนไลน์ (Zoom Meeting) เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่า ที่ประชุมได้รับทราบการลงนามเพื่อบังคับใช้แนวปฏิบัติ เรื่องการรับเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ ของ 3 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ) เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนขององค์กรวิชาชีพที่มีหน้าที่ต้องกำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนซึ่งเป็นเหตุแห่งความล่าช้าในการกำกับดูแลกันเอง

นอกจากนี้ ยังรับทราบเรื่องที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทำหนังสือถึงองค์กรวิชาชีพด้านการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อแจ้งเวียนให้สมาชิกรับทราบเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องคำนึงถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพึงใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดในการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะการกล่าวโทษเหยื่อ (Victim Blaming) อันนำไปสู่การกระทำซ้ำ หรือการทำให้เหยื่อหรือผู้เสียหายตกอยู่ในสภาวะที่ต้องรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นการตอกย้ำบาดแผลต่อไปในอนาคตได้ อีกทั้งควรคำนึงถึงหลักจริยธรรมของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างไม่มีอคติ และปราศจากการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในการวิจารณ์ตัดสิน รวมถึงระมัดระวังการนำเสนอที่อาจสื่อความหมายโดยตัวผู้ปฏิบัติงาน หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่อาจตีความไปในทางดูถูกเหยียดหยาม หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเป็นการซ้ำเติมอคติและภาพเหมารวมในเชิงลบต่อกลุ่มคนต่างๆ

น.ส.นิภาวรรณ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้กำหนดจัดการสัมมนาระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในวันที่ 17-18 ก.ย. 2565 โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ทุกท่าน ส่วนสถานที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

ขณะที่ คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อได้กำหนดจัดการเสวนา มีเดียฟอรั่ม ครั้งที่ 17 เรื่อง “ทบทวนบทบาทองค์กรสื่อในการกำกับดูแลกันเอง” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ย. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ เป็นผู้กล่าวนำในหัวข้อ “บทบาท กสทช.กับการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองขององค์กรสื่อ” จากนั้นเป็นเวทีเสวนา “ทบทวนบทบาทองค์กรสื่อในการกำกับดูแลกันเอง” โดยมีผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ และสื่อมวลชน ร่วมเสวนา