สภาการสื่อฯ เห็นชอบคำวินิจฉัย พาดหัวเว็บไซต์ดาราเดลี่ ละเมิดจริยธรรมสื่อ

มติที่ประชุมคณะกรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เห็นชอบคำวินิจฉัย เว็บไซต์ดาราเดลี่ละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน พร้อมเห็นชอบแนวทางการจัดงานครบรอบสภาการสื่อมวลชนฯ ปี 66 โดยยึดแนวทางเดียวกับปี 65 โดยจัดในภูมิภาคที่ขอนแก่นด้วย

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบคำวินิจฉัย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ที่ 1/2566 เรื่อง เว็บไซต์ข่าวบันเทิงดาราเดลี่ ละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ.2564 กรณีพาดหัวข่าวล่อแหลม ส่อเสียด ไม่เป็นความจริง และไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ข่าว “เบนซ์ ปุณยาพร” โอดเจอโรคจิตคุกคามหนัก เจอคอมเมนต์แรง ขาย…

          โดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติได้รับการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติว่าเว็บดาราเดลี่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 พาดหัวข่าวดังกล่าว ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่า พาดหัวไม่ตรงกับเนื้อหาของข่าว เน้นเพียงใช้ภาษาที่เร้าอารมณ์ ดึงความสนใจผู้อ่าน และสามารถสร้างความเข้าใจผิดในเชิงลบ อีกทั้งใช้ภาพประกอบในข่าวยิ่งส่งเสริมให้ประชาชนที่อ่านข่าวเข้าใจผิด ชี้นำให้คิดไปในทางใดทางหนึ่งอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งไม่ตรงกับเนื้อหาของข่าว คณะกรรมการจริยธรรมได้ส่งเรื่องให้คณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนพิจารณาต่อ ซึ่งคณะทำงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การพาดหัวข่าวดังกล่าวหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ.2564 ในข้อ 5 สื่อมวลชนต้องตรวจสอบและไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระของข่าวจนคลาดเคลื่อน หรือเกินจากข้อเท็จจริง ข้อ 6 สื่อมวลชนต้องละเว้นการเสนอข่าวด้วยความลำเอียงหรือมีอคติเป็นเหตุให้ข่าวนั้นบิดเบือน อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลในข่าวและความเข้าใจผิดในสังคม และข้อ 7 สื่อมวลชนต้องไม่นำเสนอหัวข้อข่าว พาดหัวข่าว ความนำ และภาพประกอบจนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากสาระสำคัญของข่าว  และมีมติส่งหนังสือให้ดาราเดลี่ชี้แจงกลับมา

          ต่อมาดาราเดลี่ชี้แจงกลับมา ซึ่งคณะทำงานฯ ได้มีมติว่าแม้หนังสือชี้แจงจะยอมรับในความผิดพลาด และลบข่าวดังกล่าวออกจากเว็บไซต์แล้ว แต่ต้องทำหนังสือเตือนเพื่อให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวในโอกาสต่อไป โดยเห็นว่าการพาดหัวข่าวดังกล่าวละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ.2564 ข้อ 5,6,7 ต่อมาคณะกรรมการจริยธรรม มีมติเห็นด้วยกับมติคณะทำงานฯ ซึ่งตามธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ.2563 หมวด 4 การพิจารณาเรื่องร้องเรียน เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมตรวจสอบและดำเนินการเสร็จสิ้นให้แจ้งผลให้คณะกรรมการและคู่กรณีทราบภายใน 30 วัน ซึ่งคู่กรณียื่นคำคัดค้านได้ภายใน 20 วัน โดยผู้ร้องพอใจผลการพิจารณา ส่วนดาราเดลี่ไม่ได้คัดค้านใดๆ การประชุมคณะกรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติในวันนี้จึงได้มีมติเห็นชอบตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ( อ่านคำวินิจฉัย)

          นางสาวนิภาวรรณ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบการจัดงานครบรอบ 26 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ให้จัดงานในแนวทางเดียวกับงานครบรอบ 25 ปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งปีนี้จะจัดที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขาฯ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานดังกล่าว