ปธ.สภาการสื่อฯ ร่วมหารือนายกสภาทนายฯ การนำเสนอข่าวผ่านผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์

ร่วมหารือ…เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ น.ส.ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์ นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ น.ส.นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และคณะสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อหารือร่วมกันเรื่องการนำเสนอข่าวผ่านผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงความร่วมมือด้านอื่น ๆ