สภาการสื่อฯ เตรียมจัดอบรมนักข่าวรู้ทันระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลง กับการรับมือของประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เห็นชอบตั้ง “นาตยา เชษฐโชติรส” เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนากฎ ระเบียบ กฎเกณฑ์และมาตรการฯ และ “นพปฎล รัตนพันธ์” เป็น คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ที่ประชุมรับทราบการจัดโครงการอบรมเพิ่มองค์ความรู้ เรื่อง “ระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงกับการรับมือของประเทศไทย”สำหรับสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2566 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งนางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนากฎ ระเบียบ กฎเกณฑ์และมาตรการฯ และนายนพปฎล รัตนพันธ์ รองเลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็น คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565  ทั้งนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายนพปฎล ผู้แทนสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมเป็นกรรมการ

เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมรับทราบโครงการอบรมเพิ่มองค์ความรู้ เรื่อง “ระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงกับการรับมือของประเทศไทย”สำหรับสื่อมวลชน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติได้เคยเสนอให้จัดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันแปรของภูมิรัฐศาสตร์ การแข่งขันทางการค้าของประเทศมหาอำนาจ รวมถึงวิกฤตพลังงานและอาหาร และภาวะโลกร้อนที่จะมีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกัน แยกออกจากกันไม่ได้อย่างเด็ดขาด

ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบโลกที่กำลังก่อตัว จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสื่อมวลชนไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องทำความเข้าใจ เพื่อให้การรายงานและวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศแบบบูรณาการ รวมถึงประเด็นการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงในระเบียบโลกอย่างถูกต้อง รอบด้านและเป็นไปตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชน โดยการจัดการอบรม เป็นการบรรยายและอภิปรายในห้องเรียน ตลอดจนการซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม การศึกษาดูงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้ได้รับข้อมูลและความรู้โดยตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การจัดทำรายงานกลุ่มเพื่อร่วมกันออกแบบการสื่อสารเกี่ยวกับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปให้น่าสนใจและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้รับสาร รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 30 คน