ออท. พนมเปญนำคณะสภาการฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีข่าวสารแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ นำคณะสื่อมวลชนไทย นำโดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (National Press Council of Thailand) เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. NETH Pheaktra รัฐมนตรีข่าวสาร (Minister of Information) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่กระทรวงข่าวสาร ในกรุงพนมเปญ ระหว่างที่คณะเดินทางมาศึกษาดูงานเป็นระยะเวลา 4 วันตั้งแต่วันที่ 2-4 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกันจัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และมูลนิธิไทย เพื่อให้สื่อไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัมพูชา และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการรายงานข่าวเป็นให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ

โดยโอกาสนี้ รัฐมนตรีข่าวสารแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ให้ข้อมูลถึงภารกิจของกระทรวงฯ และทิศทางในการทำงานที่ยึดใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร คุณภาพของข้อมูลข่าวสาร และการจัดการเรื่องข่าวปลอม ซึ่งได้ชื่นชมการทำงานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนไทย-กัมพูชา ในการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานจริยธรรม นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงบทบาทของสื่อมวลชน ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคม และเป็นกลไกที่รวดเร็วในการช่วยป้องกันการแพร่กระจายของข่าวปลอมด้วย