คณะสื่อมวลชนไทยศึกษาดูงานเกาะสันติภาพ มีเดีย

คณะสื่อมวลชนไทย นำโดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกองบรรณาธิการเกาะสันติภาพ มีเดีย (Koh Santepheap Media Group) ซึ่งให้การต้อนรับโดย Mrs.Thong Sovanraisey, Director และ Mr.Ngoun Serath, Deputy Managing Director ในระหว่างศึกษาดูงานในราชอาณาจักรกัมพูชาระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และมูลนิธิไทย เพื่อให้สื่อมวลชนไทยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับราชอาณาจักรกัมพูชาในทุกมิติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการรายงานข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะได้