เครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ มอบคู่มือสื่อไม่เลือกปฏิบัติฯ ให้สภาการสื่อฯ

ครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ (MovED) มอบคู่มือสื่อไม่เลือกปฏิบัติ เคารพบุคคลที่แตกต่างหลากหลาย ขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสังคมไทย 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ (MovED) ได้มาที่ทำการชั่วคราวสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อมอบคู่มือสื่อไม่เลือกปฏิบัติ (ดาวน์โหลดได้ที่ www.endofdiscrimination.org) เป็นคู่มือเสนอต่อสื่อมวลชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้การสื่อสารสาธารณะกับสังคมให้เข้าใจ เคารพบุคคลที่แตกต่างหลากหลาย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนากลไกด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสังคมไทย 

คู่มือสื่อไม่เลือกปฏิบัติ ระบุสาเหตุที่ต้องมีคู่มือนี้ เนื่องจาก การนำเสนอเนื้อหาข่าว ภาพข่าว การแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนในช่วงที่ผ่านมา มีลักษณะการนำเสนอที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน และไม่อยู่บนพื้นฐานหลักการสิทธิมนุษยชน ส่งผลให้เกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มคน อาทิ กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ คนพิการ เป็นต้น

เครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ (MovED) ได้ตระหนักถึงปัญหา ความท้าทาย ในการนำเสนอข่าวต่อสาธารณะในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของโซเชียลมีเดีย การแพร่กระจายข่าวลวง และการนำเสนอข้อมูลเท็จบิดเบือน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนทำหน้าที่อย่างถูกต้อง ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ และมุ่งหวังให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยการยุติการตีตราผ่านสื่อ จึงจัดทำแนวปฏิบัติเรื่อง การนำเสนอข่าวและภาพที่ไม่เหมารวม ไม่ตีตรา และเลือกปฏิบัติ ขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นแนวทางที่จะให้สื่อมวลชนนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางการนำเสนอข่าวที่มีความตระหนักรู้มากขึ้นหลังจากนี้.