ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาแนวทางการสอนจริยธรรมและกฎหมายสื่อยุคใหม่

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาแนวทางการสอนจริยธรรมและกฎหมายสื่อยุคใหม่

ภายใต้ โครงการความร่วมมือองค์กรสื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อ เพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บริหารจัดการหลักสูตรโดย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ มูลนิธิสภาการสื่อมวลชน ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อ