สงครามรัสเซีย-ยูเครนผลกระทบดุลอำนาจทางการเมืองโลก

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ และ ดร.อดุลย์ กำไลทอง เป็นวิทยากรหัวข้อ “สงครามรัสเซีย-ยูเครนกับผลกระทบดุลอำนาจทางการเมืองโลก” ให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ” จัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)