เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ในช่วงเช้า มีการอบรมโครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ” โดยได้เชิญ ว่าที่ร.ต.เสกสรร อานันทศิริเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมไทยคดีศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี นักวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (ISC) เป็นวิทยากรหัวข้อ การเมืองและความมั่นคงในประเทศซีกโลกใต้และภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

ช่วงบ่าย นายกวี จงกิจถาวร คอลัมนิสต์อิสระ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนางสาวปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง สื่อมวลชนและนักวิจัยอิสระ และสมาชิกเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ เป็นวิทยากร หัวข้อ แนวโน้มสื่อโลกและความท้าทายภายใต้ความเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ทางไซเบอร์