ประกาศรายชื่อ คณะกรรมการจริยธรรม และคณะอนุกรรมการ สภาการสื่อมวลชนฯ สมัยที่ 2

ประกาศสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ตามธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ข้อ 19 (3) ดังนี้

 1. นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์                         กรรมการประเภทก่อตั้ง
 2. นางสาว น.รินี เรืองหนู                                 กรรมการประเภทก่อตั้ง
 3. นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์                      กรรมการประเภทสามัญ
 4. นายวีรศักดิ์ โชติวานิช                                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์                         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภค
 7. รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ                                    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ                    
 8. นายสมชาย หอมลออ                                 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน
 9. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์                                 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 2 ได้ประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ  ของสภาการสื่อมวลชนฯ ตามธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ ข้อ 19 (4) ดังนี้

 1. นายวิทิต ลีนุตพงษ์ เป็น ที่ปรึกษา
 2. นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ เป็น ที่ปรึกษา
 3. นายกวี จงกิจถาวร เป็น ประธาน
 4. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ เป็น อนุกรรมการฯ
 5. ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ เป็น อนุกรรมการฯ
 6. ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย เป็น อนุกรรมการฯ
 7. ว่าที่ ร.ต.เสกสรร อานันทศิริเกียรติ เป็น อนุกรรมการฯ
 8. นางสาวกรชนก รักษาเสรี เป็น อนุกรรมการฯ
 9. ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา เป็น อนุกรรมการฯ
 10. นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ เป็น อนุกรรมการฯ
 11. นายปฐพร ทรัพย์ไพฑูรย์ เป็น อนุกรรมการฯ

คณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 2 ได้ประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ ของ      สภาการสื่อมวลชนฯ ตามธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ ข้อ 19 (4) ดังนี้

 1. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เป็น ที่ปรึกษา
 2. นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ เป็น ที่ปรึกษา
 3. นายสวิชย์ บำรุงสุข เป็น ประธาน
 4. นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ เป็น อนุกรรมการฯ
 5. นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ เป็น อนุกรรมการฯ
 6. นายชำนาญ ไชยศร เป็น อนุกรรมการฯ
 7. นายธรรมสถิตย์ ผลแก้ว เป็น อนุกรรมการฯ
 8. ว่าที่ ร.ต. กานต์ เหมสมิติ เป็น อนุกรรมการฯ
 9. นายวิชัย วรธานีวงศ์ เป็น อนุกรรมการฯ
 10. นายฐิติชัย อัฏฏะวัชระ เป็น อนุกรรมการฯ
 11. นางสาวรัชฎา ปสันตา เป็น อนุกรรมการฯ

คณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 2 ได้ประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ         เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ  ของสภาการสื่อมวลชนฯ ตามธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ ข้อ 19 (4) ดังนี้

 1. นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ เป็น ที่ปรึกษา
 2. ดร.ดนัย หวังบุญชัย เป็น ที่ปรึกษา
 3. นายภูวสิษฏ์ สุขใส เป็น ประธาน
 4. นายนพปฎล รัตนพันธ์ เป็น อนุกรรมการฯ
 5. นายอดิศักดิ์ อมรฉัตร เป็น อนุกรรมการฯ
 6. นายชาติชาย สุทธาเวศ เป็น อนุกรรมการฯ
 7. นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล เป็น อนุกรรมการฯ
 8. นางสาวอศินา พรวศิน เป็น อนุกรรมการฯ
 9. นายกฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์ เป็น อนุกรรมการฯ
 10. นางสาวสราลี แซ่เตี๋ยว เป็น อนุกรรมการฯ
 11. นายกันณพงศ์ ก.บัวเกษร เป็น อนุกรรมการฯ

คณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 2 ได้ประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ของสภาการสื่อมวลชนฯ ตามธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ ข้อ 19 (4) ดังนี้

 1. นายวีรศักดิ์ โชติวานิช เป็น ที่ปรึกษา
 2. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เป็น ประธาน
 3. นายนพปฎล รัตนพันธ์ เป็น อนุกรรมการฯ และเลขานุการ
 4. นายภูวสิษฏ์ สุขใส เป็น อนุกรรมการฯ และรองเลขานุการ คนที่ 1
 5. นายธรรมสถิตย์ ผลแก้ว เป็น อนุกรรมการฯ และรองเลขานุการ คนที่ 2
 6. นางสาวณยา คัตตพันธ์ เป็น อนุกรรมการฯ
 7. ผศ.ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล เป็น อนุกรรมการฯ
 8. นางสาวรัชฎา ปสันตา เป็น อนุกรรมการฯ
 9. นายปฐพร ทรัพย์ไพฑูรย์ เป็น อนุกรรมการฯ
 10. นายยุทธภูมิ ต่อศิริกุลฑล เป็น อนุกรรมการฯ

คณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 2 ได้ประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ของสภาการสื่อมวลชนฯ ตามธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ ข้อ 19 (4) ดังนี้

 1. รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย เป็น ที่ปรึกษาฯ
 2. รศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม เป็น ที่ปรึกษาฯ
 3. อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช เป็น ประธานฯ
 4. นายมงคล บางประภา เป็น อนุกรรมการฯ
 5. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ เป็น อนุกรรมการฯ
 6. น.ส.หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ เป็น อนุกรรมการฯ
 7. อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส เป็น อนุกรรมการฯ
 8. อาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง เป็น อนุกรรมการฯ
 9. นายเอกพล บรรลือ เป็น อนุกรรมการฯ
 10. อาจารย์ ดร. เอกพล เธียรถาวร เป็น อนุกรรมการฯ
 11. ผศ.ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล เป็น อนุกรรมการฯ