ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมืองดแจกของรางวัลมีมูลค่า

 

100

ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง ขอความร่วมมืองดแจกของรางวัลมีมูลค่า

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ในสังกัดสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นไปตามกรอบจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะในห้วงระยะเวลาปลายปี ซึ่งฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มักมีการจัดงาน Thank Press หรืองานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน โดยมีการจับของขวัญ ที่อาจมีมูลค่าสูง มีความหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจึงขอความร่วมมือมายังองค์กรต่างๆ ที่มีการจัดงานในลักษณะดังกล่าว พึงระมัดระวังมิให้มีการจัดงาน และจัดของขวัญที่มีมูลค่าสูง อันอาจมีผลกระทบต่อการทำหน้าที่โดยวิชาชีพของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ยกเว้นของที่ระลึกขององค์กรที่มีค่าทางเงินเพียงเล็กน้อย

และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๓ จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ว่าด้วยการรับอามิสสินจ้างอันมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงขอเตือนมายังองค์กรสมาชิกให้ใช้วิจารณญาณในการเข้าร่วม หรือรับของขวัญมีมูลค่าสูง เพื่อไม่ให้ขัดกับข้อบังคับจริยธรรม และธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

การจัดงานพบปะสังสรรค์ประจำปีเป็นเรื่องปกติประเพณีที่เข้าร่วมได้ แต่องค์กรต่างๆ ควรต้องพิจารณาความเหมาะสมเพื่อให้สื่อมวลชนได้ตระหนักถึงการทำหน้าที่เพื่อสังคม มากกว่ามุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตน

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗