ประกาศแต่งตั้งกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

          ตามที่ นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประเภทก่อตั้ง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการฯ ว่างลง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนฯ นายวีรศักดิ์   โชติวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานคนที่ 2 และนางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการ      สภาการสื่อมวลชนฯ เป็นกรรมการ

          ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ประกาศแจ้งให้องค์กรสมาชิกผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ร่วมกันเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตามประเภทของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 มกราคม 2566    ผลปรากฏว่ามีผู้สมัคร 1 คน คือ นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ จากการพิจารณาคุณสมบัติแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่ขัดต่อธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 เหมาะสมเป็นกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประเภทที่หนึ่ง

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

                                                                      ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

31 มกราคม 2566