23.04.59 : การรักษาไว้ซึ่งหลักการแห่งวิชาชีพ ของสภาการหนังสือพิมพ์