07.05.59 : ถอดรหัสสื่อ หากไม่มีเสรีภาพ ก็ไม่ควรเรียกว่าสื่อ