เสาร์ที่ 7 มิ.ย. 57 สัมภาษณ์ : ดร.วรัชญ์ ครุจิต

สัมภาษณ์ : ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เรื่อง “นิเทศศาสตร์ทางเลือกแห่งอนาคต”